getbetter! team

Serafima Bonovaryan
Vladimir Ischuikov
Maxim Karatai
Pavel Karatai
Alexander Kovalov
Dmitrii Kozlov
Ilya Kupriyanov, co-founder
Margarita Levchenko-Kapitonova
Evgenii Meshkov
Anton Petrov
Anton Petrov (a namesake!)
Artem Popov
Maxim Prepodobnii
Stanislav Sazhin, co-founder
Kseniia Shishkina
Alexey Vorobiev